Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

BESTYRELSE

Klubbens daglige ledelse forestås af Bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold.
Det være sig Bestyrelsens på lovlig vis vedtagne beslutninger,
samt i overensstemmelse med beslutninger truffet på klubbens generalfor­sam­linger.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen består af 1 Formand, 1 Næstformand,
1 Kasserer, 1 Sekretær – og yderligere 2 Bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består således af 6 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer.
Fratrædelse af medlemmer sker efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. 

Kim Bjerregaard
Kim Bjerregaard
HGK Formand
k.bjerregaard@hammelgolfklub.dk
+45 2427 4185
Mogens Kjeldsen
Mogens Kjeldsen
HGK Bestyrelsesmedlem
m.kjeldsen@hammelgolfklub.dk
+45 40385221
Morten Andresen
Morten Andresen
HGK Næstformand m.andresen@hammelgolfklub.dk +45 20744909
Nick Christensen
Nick Christensen
HGK Sekretær og Bestyrelsesmedlem/n.christensen@hammelgolfklub.dk
Thomas Frederiksen
Thomas Frederiksen
HGK Bestyrelsesmedlem
t.frederiksen@hammelgolfklub.dk
+51157519
Tommy Jensen
Tommy Jensen
HGK Kasserer
t.jensen@hammelgolfklub.dk
+45 2060 6722

HGK Organisation 2023

HAMMEL GOLF KLUB er organisatorisk bygget op med en række udvalg, der hver især har sit ansvarsområde. Få informationer om det enkelte udvalg, deres respektive formål og aktiviteter, samt udvalgenes funktioner.

BANESERVICEUDVALG

Formål

 • At sikre at spillet på banen afvikles glidende og uden gener.
 • At kontrollere at alle spillere er spilleberettigede.
 • At sikre at spillet foregår uden gener for banen.

Ansvarsområde:

 • Følge spillet på banen med intervaller den selv planlægger.
 • Påtale overtrædelser.
 • Vejlede og hjælpe.
 • Kontrollere spillet.

Udvalgsmedlemmerne skal generelt have kendskab til nedenstående punkter, der tilsammen danner grundlag for udvalgets kompetance:

 • Golf og etiketteregler
 • Fortrinsret på banen
 • Ordensforskrifter (lokal etiketteregler) for spil på banen
 • Ordensforskrifter for start på hul 1/8
 • Ordensforskrifter for brug af boldrende
 • Klubbens lokale regler
 • Ordensforskrifter om spilletempo
 • Ordensforskrifter om spilleberettigelse
 • Greenfeeaftaler med andre klubber

Udvalget har følgende sanktionsmuligheder:

 • Vejlede og hjælpe
 • Påtale
 • Tilrettevise
 • Bortvise

Formanden udpeges af Bestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges af formanden og godkendes af Bestyrelsen

Reference: Bestyrelsen

Jens Nickelsen
Jens Nickelsen
Baneserviceudvalgsformand
baneservice@hammelgolfklub.dk
+45 8696 1819
Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Golfmanager
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531

BANEUDVALG

Formål

At forestå den overordnede planlægning, drift, vedligeholdelse og ledelse af klubbens baneanlæg.

Ansvarsområde: 

 • Løbende at vurdere banens stand og sammen med greenkeeperen at iværksætte nødvendige arbejder for at opretholde den ønskede standard.
 • At sætte mål for banens vedligeholdelsesstandard.
 • At planlægge og prioritere tilretninger og forbedringer af banen. (egentlige ændringer foretages kun efter godkendelse i bestyrelsen).
 • To gange årligt holdes fællesmøde med bestyrelsen, hvor banen gennemgås og vurderes.
 • Løbende, sammen med uddannelse af personale.
 • At forhandle løn og ansættelsevilkår medgreenkeeperen, at vurdere maskinparken og materiel og udarbejde flerårige planer og budgetter for vedligeholdelse, udskiftning og anskaffelse af maskiner og andet materiel.
 • At udarbejde driftsbudgetter til godkendelse i bestyrelsen.
 • At overholde godkendte budgetter
 • Sørge for at love og andre forpligtigelser overholdes på baneområdet, specielt arbejdsmæssige og miljømæssige krav.
 • Sammen med greenkeeperen at planlægge  greenkeeper og andet personale til godkendelse i bestyrelsen (formanden).
 • At udøve arbejdsgiverens instruks- og kontrolbeføjelse. (formanden).
 • At orientere medlemmerne om større banearbejder, baneændringer, baneproblemer og banelukninger (begrundet i banens tilstand).
 • At samarbejde med Turneringsudvalget om banesætning og med Regel- og ordensudvalget om   lokale regler og ordensforskrifter.

Medlemmer: Formanden udpeges af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af formanden og godkendes af driftskomiteen / bestyrelsen.

Reference: Driftskomiteen / bestyrelsen.

Flemming Thorup
Chefgreenkeeper
greenkeeper@hammelgolfklubdk
+45 30629450
Kim Bjerregaard
Kim Bjerregaard
HGK Formand
k.bjerregaard@hammelgolfklub.dk
+45 2427 4185

BEGYNDERUDVALG

Formål

 • At forestå kaninprøver
 • At hjælpe nye medlemmer i gang på 18 hullers banen
 • At afholde årets begynderturneringer
 • At arrangere ugentlige turneringer for hcp. 44 og derover
 • At være vejledere på banen.
 • At videregive regel- og etikettestof til begyndere
 • At indbyde medlemmer og prøvemedlemmer fra par 3 banen til spil på 18 hullers banen, dog kun 9 huller
 • At samarbejde med med udvalget for introduktion & undervisning

Ansvarsområde:

 • At planlægge årets begynderturneringer
 • At sørge for indlæg herom til Banebryderen
 • At sørge for hjælpere
 • At aftale begynderturneringer med turneringsudvalget
 • At revurdere udvalgets formål og ansvarsområde (hvert år)
 • At sørge for opslag i klubhuset herom
 • At være forpligtiget på regel/etikettestof efter turneringen
 • At undervisningen kører efter “Golf i ord og bobler”
 • At afholde møde for alle faste hjælpere, for at gennemgå regelstof
 • At evaluere forårssæsonen, samt planlægge efteråret
 • At udfærdige referat fra udvalgsmøder og lave årsberetning til bestyrelse og evt. generalforsamling

Medlemmer: Formanden udpeges af bestyrelsen. Formand finder øvrige udvalgsmedlemmerne.

Reference: Bestyrelsen.
Morten Andresen
Morten Andresen
HGK Næstformand m.andresen@hammelgolfklub.dk +45 20744909
Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Golfmanager
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531

ELITEUDVALG

Formål

 • At fastsætte sportslige målsætninger for HGK med udgangspunkt i klubbens sportslige visioner, spiller og økonomiske ressourcer
 • At generere og sikre et udviklende sportsligt miljø for klubbens golfspillere 

Ansvarsområde :

 • At planlægge elitetræningen
 • At fastsætte rammerne for elitespillerne
 • At planlægge budget for eliten (skal ske inden 15. september)
 • At finde holdleder til hold(ene), som er tilmeldt DGU’s Danmarksturnering
 • At synliggøre elitearbejdet i Hammel Golf Klub
 • At tilmelde hold til diverse turneringer
 • At sende pressemeddelelser til PR og Infoudvalget hver gang elitespillere fra HGK deltager i diverse turneringer og andre sportslige begivenheder.
 • At afvikle hjemmekampe i DGU’s Danmarksturnering

Medlemmer:

 • Formanden udpeges af Bestyrelsen.
 • Øvrige medlemmer vælges af udvalget og godkendes efterfølgende af Bestyrelsen

Reference : Bestyrelsen

Nick Christensen
Nick Christensen
HGK Sekretær og Bestyrelsesmedlem/n.christensen@hammelgolfklub.dk

HANDICAPUDVALG

Formål

 • At foranstalte kontinuerlig regulering af HCP efter EGA Systemet, for de af HGKs medlemmer, der har HGK som hjemmeklub.

Ansvarsområde:

 • At varetage HGKs kontakt til DGUs handicap- og Course Rating Komite.
 • At ajourføre banens handicapnøgle gældende for såvel hulspil som slagspil. Nøglen tages op til revision ca. hvert andet år (normalt kun i forbindelse med genoptryk af scorekort), eller der gennemføres omfattende baneændringer.
 • At informere medlemmerne om HCP-system ændringer m.m.
 • At sørge for løbende registrering af scorekort i GolfBox og ugentligt at opsætte lister over medlemmernes aktuelle handicap.
 • At foranstalte koordination med HGKs turneringsudvalg vedr. scorekort i forbindelse med de af klubben arrangerede tællende turneringer.
 • At klubbens medlemmer søges gjort ansvarlig for udregning af stablefordpoint på de enkelte scorekort. Dette gælder i såvel turneringer som private gennemførte runder.
 • At fremlægge EDS-lister for de spillere som ønsker sig reguleret efter Ekstra Dags Scorer (EDS).
 • At godkende at “klubber i klubben” kan føre sin egen EDS tilmeldingsliste og aftale med turneringsansvarlige for den eferfølgende handicaphåndtering.
 • Handicapudvalget har ret og pligt til at foretage skøn når en spillers HCP klart er for høj eller lav i forhold til vedkommendes spillestyrke og behandle klage over HCP-regulering, jfr. EGA Handicapsystemet §13.

Medlemmer : Formanden udpeges af Bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af formanden og godkende af Bestyrelsen.

Reference : Bestyrelsen

Kim Bjerregaard
Kim Bjerregaard
HGK Formand
k.bjerregaard@hammelgolfklub.dk
+45 2427 4185

INTRO/UNDERVISNINGSUDVALG

Formål

 • At informere og introducere nye medlemmer til klubben.
 • Sørge for at nye medlemmer gennemgår det rette undervisningsprogram.

Ansvarsområde:

 • Tilrettelægge modtagelsen og informationen af nye medlemmer.
 • Fastsætte indholdet for introduktionsperioden.
 • Sammensætte det praktiske undervisningsforløb.
 • Sammensætte det teoretiske undervisningsforløb.
 • Udfærdige relevante pjecer og breve.
 • Evaluere og evt. ændre introduktionen og undervisningen af nye medlemmer, men i samarbejde med relevante udvalg og efter bestyrelsens accept.
 • At evaluere udvalgets arbejde, og vurdere om formålene er opfyldt

Medlemmer:

 • Formanden udpeges af Bestyrelsen. Øvrige medlemmer er
  • Klubbens træner
  • Formanden for begynderudvalget
  • Formanden for juniorudvalget
  • Formanden for regeludvalget.
Reference: Bestyrelsen.
Kim Bjerregaard
Kim Bjerregaard
HGK Formand
k.bjerregaard@hammelgolfklub.dk
+45 2427 4185
Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Golfmanager
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531

JUNIORUDVALG

Formål

At udvikle og drive klubbens juniorafdeling ved at varetage juniorernes trænings- og spillemæssige samt sociale interesser i klubben.

Ansvarsområde: 

 • At planlægge og afvikle træningen og andre aktiviteter af social art.
 • At arrangere turneringer for juniorer, både internt og eksternt.
 • At deltage i juniorsamarbejdet med andre klubber i DGU’s distrikt 2.
 • At udarbejde årsprogram og budget for juniorarbejdet til godkendelse i bestyrelsen.
 • At holde sig informeret om DGU aktiviteter på juniorområdet.
 • At bibringe juniorerne et passende kendskab til regler, etikette, spilleformer og handicapsystem.
 • At deltage i rekrutteringen af nye juniorspillere.
 • At forberede og hjælpe juniorerne til at deltage i turneringer i andre klubber.

Medlemmer: Formanden udpeges af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af formanden og godkendes af bestyrelsen.

Reference: Bestyrelsen

KLUBHUSUDVALG

Formål

At stå for drift og vedligeholdelse af klubbens bygninger samt områderne omkring bygningerne.

Ansvarsområde :

 • At sørge for, at vedligeholdelse, reparation samt forbedringer foretages, så bygningerne hele tiden holdes i god stand og funktion.
 • At sørge for at bygningsomgivelser inkl. parkeringsplads holdes pæne og i orden.
 • At stå for drift af klubhusene, herunder at lægge retningslinier for brug af og evt. udlån af lokaler og inventar.
 • At tage initiativer, der tilgodeser medlemmernes ønsker til husets funktioner, herunder evt. cafeteriedrift eller lignende.
 • At udarbejde og overholde budgetter for husets drift og vedligeholdelse.
 • At være ansvarlig for udsmykning, indretning og praktiske forbedringer i husene.
 • At beskrive vedtagne procedurer og regler enten i funktionsbeskrivelsen eller i mødereferater.

Medlemmer :

Formanden udpeges af Bestyrelsen. Medlemmerne vælges af formanden og godkendes af Bestyrelsen.

Reference: Bestyrelsen

Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Golfmanager
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531

ORDENSUDVALG

Konfliktløsning

Vejledning i konfliktløsning og krav til sagsbehandlingen i Hammel Golfklub.
Kan en konflikt ikke løses ved frivillig forhandling eller er konflikten ikke egnet til forhand­ling har klubben flere muligheder afhængig af konfliktens art og omfang. Sidstnævnte vil være disciplinær­sager som:
                      Indberetning om overtrædelse af golf- og handicapreglerne (snyd).
                      Tilsidesættelse af etiketteregler.
                      Overtrædelse af klubbens ordensregler.
                      Dårlig opførsel.
Sagerne indberettes til og behandles af Ordensudvalget og disciplinære sager indstilles til endelig afgørelse i bestyrel­sen. Referater fra møder og alle redegørelser vedlægges som bilag.
Overtrædelse af klubbens vedtægter behandles og afgøres i bestyrelsen.
                      .
Frivillig forhandling:
Parternes synspunkter fremlægges på et møde under ledelse af  Ordensudvalget. Der ta­ges referat og eventuel løsning af konflikten anføres.
Ordensudvalgets repræsentant har alene til opgave at lede forhandlingerne og få belyst proble­merne. Parterne skal selv finde en løsning.
Disciplinær sager:
Krav til sagsbehandling:
 1. Skriftlig redegørelse fra klageren, evt. andre implicerede og indklagede.
 2. Hvor idømmelse af sanktioner vil være sandsynlig, skal indklagede, før afgørelsen træffes, have skriftlig be­sked indeholdende:
  En kort sagsfremstilling og henvisning til den bestemmelse som anses for over­trådt.
  Frist på 14 dage til at kommentere sagen ved et møde eller på skrift.
  Besked om, at afgørelsen vil blive truffet på det foreliggende grundlag, hvis indkla­gede ikke reagerer inden tidsfristens udløb.
 3. Afgørelsen skal ske skriftligt og indeholde begrundelse for sanktionen samt oplysning om 14 dages frist for at på­klage afgørelsen til klubben og anvise evt. senere ankemulighed.
Det er vigtigt, at indklagede får mulighed for at udtale sig i sagen og kommentere sanktionen. I modsat fald træffes afgørelsen på ensidigt grundlag, hvilket tilsidesætter fundamentet i ”retssik­kerheden”. Manglende høring af parterne kan få konsekvenser ved en senere appelsag.
Muligheder for disciplinære straffe:
Advarsel:        Den mildeste form for sanktion, som gives ved førstegangs overtrædelser af ikke grov karak­ter.
Karantæne:    Anvendes, hvis der forud har været givet skriftlig advarsel eller der er tale om en grov tilside­sættelse af almindelig god opførsel. Karantæne idømmes i en bestemt tids­­­periode og kan omhandle:
                            Udelukkelse fra enkelte eller flere turneringer eller
                            et generelt forbud mod benyttelse af klubbens faciliteter med
                            inddragelse af DGU-medlemskortet i karantæneperioden..
Suspension:   Spilleren fratages sit handicap, og vil dermed være udelukket fra alt golfspil, hvor handicap er en forudsætning. En afgørelse om suspension skal indeholde
                       1) længden af suspensionen
                       2) konsekvenser af suspensionen og
                       3) muligheden for at generhvervelse af handicap. Afgørelser om handicap forseelse
                       hjemler ikke ret til inddra­gelse af DGU-kortet.
Eksklusion:     Den ultimative sanktion, som kun bør anvendes, hvis der forud har været givet advarsler og karantæne, med mindre der er tale om en meget grov tilsidesættelse af medlemmets pligter og opførsel, overtrædelse af klubbens vedtægter, eller udø­vel­se af klubskadelig virksomhed.
                       Eksklusion kan ifølge klubbens vedtægter forelægges generalforsamlingen.
Klager til DGU har ikke opsættende virkning med mindre klagen vedrører suspension af handicap i mere end 6 måneder. I andre sager er det klubben, der bestemmer om klagen har opsættende virk­ning.
Afgørelser truffet af DGU’s Handicap- og Course Rating komite om suspension kan inden 4 uger indankes ved Amatør- og Ordensudvalget.
Amatør- og Ordensudvalgets afgørelser i sager indanket fra DGU’s Handicap- og Course Rating komite, er endelige og kan ikke ankes for andre instanser.
Amatør- og ordensudvalgets afgørelser kan inden 4 uger efter sigtelsen indbringes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg.
Straf og appelmuligheder.
Turneringsproportioner: Forseelser straffes med diskvalifikation eller turnerings- og matchka­rantæne. Ingen appelmulighed for diskvalifikation, da turneringskomi­te­ens afgørelser om diskva­lifikation er endelige. Karantæne eller anden udelukkelses­aktion kan appelleres til A&O, hvis afgørelse igen kan ankes til DIF’s Appeludvalg.
Handicapreglerne: Forseelser straffes med påtale eller advarsel, efterfulgt af suspension af handi­cap for en periode. Appel til DGU’s Handicapkomite. En suspension på mindst 6 måneder kan af spilleren ankes til A&O.
Klubbens ordensregler: Dårlig opførsel eller nægtelse af at følge andre af golfens regelsæt. Forseel­ser straffes med påtale eller advarsel, og i meget grove tilfælde med karantæne/fortabelse af DGU-medlemskort i en periode. Appel til A&O. Kan ankes til DIF’s Appeludvalg.
Etiketteregler: Dårlig opførsel eller nægtelse af at følge andre af golfens regelsæt. Forseelser straffes med påtale eller advarsel og i meget grove tilfælde med karantæne/fortabelse af DGU-kortet i en periode. Appel til A&O. Kan ankes til DIF’s Appeludvalg.
Andet brud på dansk lov med klubben som offer straffes med påtale/advarsel og i alvorlige tilfælde karantæne /fortabelse af DGU-kortet i en periode. Evt. politianmeldelse. Appel til A&O. Kan ankes til DIF’s Appeludvalg.
Særlig graverende brud på Klubbens vedtægter og bestemmelser kan ud over ovenstående straffes med eksklusion iht. klubbens vedtægter. Appelmulighed for det ekskluderede medlem til klubbens generalforsamling og endvidere kan klage indsendes til A&O med efterfølgende ankemulighed til DIF’s Appeludvalg.

PR- & Infoudvalg

Formål

 • At bistå Bestyrelsen, samt Udvalg med tilrettelæggelse, og formidling af informationer og oplysninger til medlemmer samt medier.
 • At sikre ensartethed i HKG’s informationsmateriale.
 • At optimere udvikling af klubbens web site – www.hammelgolfklub.dk.
 • Sikre opdateringer fra udvalg, Banebryderen, turneringer samt relevante informationer til medlemmer, greenfee spillere m.m.

Ansvarsområde:

 • Vedligeholde klubbens hjemmeside www.hammelgolfklub.dk.
 • Sikre at alle HGK publikationer gennemgås af PR & Infoudvalget, inden lancering.
 • Udføre journalistisk arbejde i forbindelse med indlæg til Banebryderen, redigering, fotografering samt layout.
 • Udføre opsøgende arbejde i form af artikler om relevante emner for Hammel Golf Klub.
 • Udarbejde pressemeddelelser, sammen med Bestyrelse og udvalg. Kontakt til pressen, og formidling af informationer som Hammel Golf Klub vil have distribueret.
 • Udarbejde og formidle pressemeddelelser efter hver enkelt afholdt turnering

Kompetence :

 • Fastlægge indhold og layout op klubbens hjemmeside www.hammelgolfklub.dk
 • Fastlægge indhold og layout, samt udvælge materiale til de enkelte udgaver af Banebryderen.
 • Redigere i indlæg i HGK publikationer, der i udtryksform går ud over almindeligt dansk sprogbrug.
 • I samarbejde med Bestyrelsen vurdere i hvilket omfang sponsorer og samarbejdspartnere, skal profileres på klubbens hjemmeside, Banebryderen, klubhus samt lokaler.

Forhold til Bestyrelsen :

 • Der skal være fuld åbenhed imellem Bestyrelsen og PR & Infoudvalget.
 • Der kan i enkeltstående sager være krav om tavshedspligt omkring informationer fra Bestyrelsen.
 • Indlæg fra medlemmer besvares af Bestyrelsen, hvor dette måtte kræves.

Medlemmer: PR & Infoudvalgets formand udpeges af Bestyrelsen. Medlemmerne vælges af formanden og godkendes efterfølgende af Bestyrelsen.

Reference : Bestyrelsen

Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Golfmanager
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531

REGELUDVALG

Formål

 • At højne klubbens medlemmers kendskab til etikette og golfreglerne, og formidle vigtigheden af og forpligtigelsen til overholdelsen af disse.
 • At være ansvarlig for regelundervisning.
 • At være klubbens kompetence i regel- og etikettespørgsmål.

Ansvarsområde:

 • Tilrettelægge regelundervisning for nye og gamle medlemmer.
 • Udfærdige og afholde regelprøver
 • Udforme lokale regler og lokale etiketteregler (ordensforskrifter) til godkendelse i bestyrelsen.
 • Holde øje med banens markering / pæle og rapportere til baneudvalget.
 • Udarbejde undervisnings- og informationsmateriale.
 • Evaluere udvalgets arbejde og vurdere om formålene er opfyldt.
 • Levere regelstof til Banebryderen.
 • Vælge det regelmateriale, der skal være i klubben.
 • Behandle klagesager og konflikter i relation til golf- og etiketteregler og indstille diciplinære sager til afgørelse i bestyrelsen.
 • Referere fra møder.
 • Holde sig ajour med golfreglerne.

Medlemmer:

 • Formanden udpeges af Bestyrelsen.
  Øvrige medlemmer udpeges af formanden og godkendes af Bestyrelsen.
 • Udvalgets medlemmer bør have deltaget i DGU’s regelkursus

Reference: Bestyrelsen

Birthe Strøm
Birthe Strøm
regel@hammelgolfklub.dk
+45 6161 3014
Johnnie Bremholm Andersen
Johnnie Bremholm Andersen
regel@hammelgolfklub.dk
+45 6020 2698
Niels Jørgen Strøm
Niels Jørgen Strøm
regel@hammelgolfklub.dk
+45 24212124

SPONSORUDVALG

Formål

Det er Sponsorudvalgets formål at udforme klubbens Sponsorpolitik i samarbejde med Bestyrelsen. Sponsorudvalget skal, udfra den vedtagne politik, arbejde for at optimere indtægter og støtte til Hammel Golf Klub, gennem klubbens sponsorer.

Ansvarsområde:

 • Udvælge emner og aktiviteter der kan sælges som Sponsoraftale.
 • Opsøge nye indtægtskilder og/eller salgsemner for at optimere sponsor indtægter til klubben.
 • Udvælge potentielle Sponsorer, og tilbyde dem Sponsoraftale.
 • Fastsætte priser for de enkelte definerede sponsorater i samarbejde med Bestyrelsen.
 • Udarbejde en kontrakt for hver enkelt sponsorat.
 • Sikre at profilering af de enkelte Sponsorer er opdateret og i pæn stand.
 • Sikre en opdateret oversigt over Sponsorer placeret på opslagstavle i klubhuset.
 • Føre en opdateret fortegnelse over sponsorater med angivelse af sponsor, priser og aftaleindhold.
 • Arrangere Sponsordag og eventuelle andre arrangementer for klubbens sponsorer.
 • Markedsføre sponsor muligheder for klubbens medlemmer, samt til klubbens andre relationer. Leverandører, kunder o. lign.

Medlemmer: Formanden udpeges af Bestyrelsen. Andre medlemmer vælges af formanden, og godkendes af Bestyrelsen

Reference: Bestyrelsen

Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Golfmanager
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531

TURNERINGSUDVALG

Formål

Udvalget planlægger klubbens turneringsprogram, tilrettelægger turneringerne og sikrer deres afvikling.

Opgaver:

 • Udarbejde forslag til årets turneringsprogram senest 1. december og forelægge dette til bestyrelsens godkendelse og til brug for indberetning til Golf Guiden.
 • Indstille/aftale rækker og max. handicapgrænser for årets turneringer til bestyrelsen.
 • Lægge et varieret program, der omfatter forskellige turneringsformer.
 • Færdiggøre turneringsprogrammet til offentliggørelse senest medio marts i papirudgave og på klubbens hjemmeside.
 • Rekruttere, instruere og sørge for uddannelse af nye turneringsledere (deltagelse i kurser og gennemgang af DGU´s vejledning for turneringsledere).
 • Udpege det antal turneringsledere og hjælpere, der er nødvendig for at afvikle de enkelte turneringer.
 • Udarbejde overordnede turneringspropositioner og generelle regler for turneringerne.
 • Samarbejde med sponsorudvalget om udvælgelse af årets Turneringssponsorer.
 • Udarbejde og ajourføre en detaljeret brugsanvisning for afvikling af turneringerne

   Vejledning for turneringsledere:

 • Samarbejde med baneudvalget/greenkeeperen om at sætte banen til turneringerne.
 • Annoncere banelukning.
 • Tilmelde turneringsledere til kurser (budget modtages fra bestyrelsen).
 • Beslutte hvilke turneringsformer der skal spilles og hvor mange, der kan deltage i den enkelte   turnering (under hensyntagen til evt. sponsorønsker/krav).
 • Fastlægge rækker og handicapgrænser til den aktuelle turnering.
Medlemmer:
Formanden udpeges af bestyrelsen. Medlemmerne vælges af formanden i
samarbejde med øvrige Turneringsudvalgsmedlemmer og godkendes af bestyrelsen.
Reference: Bestyrelsen
Poul Ditlev
Poul Ditlev
HGK Golfmanager
p.ditlev@hammelgolfklub.dk
+45 2295 2531

UDVALGSFUNKTIONER

UDVALGSFUNKTIONER

Hammel Golf Klub er der etableret en række udvalg indenfor de forskellige interesseområder. Klik på link til de enkelte udvalg, og se hvem der arbejder i de enkelte udvalg, dets formål, nyheder, aktiviteter m.v.Se Organisationsplan – klik her

Funktionsbeskrivelse for samtlige udvalg:

 1. Bestyrelsen udpeger udvalgenes formand. Udvalgets medlemmer godkendes af Bestyrelsen (vedtægtsbestemt). Formål og ansvarsområde er defineret af Bestyrelsen.
 2. Udvalget sørger for at dets medlemmer får den viden og indsigt, der er nødvendig for at deltage i udvalgsarbejdet og udvalget sørger for at kontinuiteten i arbejdet bevares uanset personskifter.
 3. Udvalget laver hvert år en plan og et budget for det kommende åres aktiviteter. Årsplan og budget skal godkendes af bestyrelsen.
 4. Når årsplan og budget er godkendt vil Bestyrelsen normalt ikke gribe ind i et udvalgs aktiviteter, når de gennemføres i overensstemmelse med planerne. Indgriben vil kun ske, hvis den nødvendige koordination udvalgene imellem ikke foregår, eller hvis tidligere vedtagne beslutninger og planer ikke følges, eller hvis forudsætningerne for planer ændres væsentligt.
 5. Udvalgene fastlægger selv sin forretningsorden. Se evt. forslag til Forretningsorden.
 6. Efter udvalgsmøder udarbejdes et referat (mindst et beslutningsreferat), til udvalgets medlemmer, Bestyrelsen samt andre “interessenter”. Det er vigtigt at sikre information, koordination og rapportering samt “historikken” for eftertiden.
 7. Senest den 1. oktober evaluerer udvalgene det foregående år og laver en årsberetning til Bestyrelsen. Beretningen skal bl.a. bruges af Bestyrelsen i forbindelse med Generalforsamlingen, samt til indlæg i Banebryderen.
 8. Udvalgene er selv ansvarlige for, at bestemmelser, regler og vejledninger, som det vedtager, offentliggøres for medlemmerne og andre samarbejdspartnere. (Sekretær, Banebryder, Hjemmeside, Opslagstavle, Udvalgsmapper, Postskuffer m. m.)
 9. Post og øvrige meddelelser til udvalgene og dets medlemmer kan lægges i udvalgets postskuffe i ”postrummet”

Forslag til Forretningsorden

 1. Formanden indkalder til møder med mindst en uges varsel, og med angivelse af dagsorden. Der holdes mindst 4 møder pr. år.
 2. Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 3. Afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Der udarbejdes referat fra møderne. referat til udvalgets medlemmer samt Bestyrelsen. Der skal laves beskrivelse af arbejdsgange og procedurer som udvalget udarbejder og vedtager.
 5. I rutinesager eller i situationen, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffe, kan formanden træffe afgørelsen alene.

Godkendt af HGK Bestyrelsen
December 2016