Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk
herreklub

Vedtægter for ”HERREKLUBBEN”

i

HAMMEL GOLF KLUB

 

 • 1:Klubbens navn og formål.

 Klubbens navn er

”HERREKLUBBEN”

 og dens hjemsted er Hammel Golf Klub, 8450 Hammel, Favrskov kommune.

 Klubbens formål er i sæsonen april til oktober at arrangere ugentlige turneringer for herrer, udbygge det sportslige og sociale samvær samt øge medlemmernes kendskab til golfreglerne herunder også etiketteregler.

Bestyrelsen kan etablere venskabsmatcher med andre klubber samt aftale spil på andre baner.

Turneringerne spilles hver tirsdag i perioden april – oktober begge måneder inklusive.

Turneringerne afvikles i rækker bestemt ud fra spillernes handicap ved sæsonstart i april, og der udnævnes én vinder for året i de enkelte rækker.

Præmier uddeles ved sæsonafslutningen.

Herudover udnævnes for de enkelte rækker vindere for de enkelte tirsdagsturneringer.

Disse præmier uddeles hver den første tirsdag i måneden.

For at deltage i præmieuddelingen forudsættes det, at kontingent er betalt forud for turneringens start og at der gives møde ved præmieuddelingen.

Hvis man ikke har mulighed for at være til stede og ønsker at komme i betragtning ved præmieuddelinger, kan dette ske ved forudgående meddelelse til bestyrelsen.

 Medlemmer.

 Alle mænd, der er fyldt 18 år og er gyldigt medlem af HGK kan deltage som fuldt medlem af klubben.

 Unge under 18 år kan gratis deltage i tirsdagsturneringerne, men er udenfor præmierækkerne, og kan ikke deltage i evt. arrangementer.

Der er ikke handicapbegrænsning, – kun kræves der gyldig banetilladelse.

Medlemmer af klubben kan invitere gæster med til tirsdagsturneringerne, men gæsterne er udenfor præmierækkerne, og der betales green-fee efter klubbens gældende regler for gæstespillere.

 Indmeldelse sker for et år ad gangen ved betaling af sæsonkontingent; senest forud for deltagelse i første tællende turnering.

 Kontingent.

Kontingentet fastsættes for sæsonen af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Kontingentet betales 1 gang årligt efter bestyrelsens anvisning.

De af medlemmerne betalte kontingenter kan ikke forlanges tilbagebetalt uanset den enkelte spiller ikke deltager i hele sæsonen.

 • Kontingenters anvendelse.

 Indbetalte kontingenter anvendes til præmier samt nødvendige driftsudgifter.

Der tilstræbes således ikke akkumulering af nogen væsentlig egenkapital, idet dog en passende formue anses for hensigtsmæssig.

Formuen bør dog ikke overstige foregående års kontingenter.

 GENERALFORSAMLING.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden på enten mail, eller besked i golfbox, med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.

Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 • Generalforsamlingens dagsorden.

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 Valg af dirigent.

 1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 3. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. september

Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsam­lingen.

 Bestyrelsen.

 Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer efter anciennitet første gang dog ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

 I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

 Klubben tegnes af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.

 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

 Regnskabsår.

 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab fremlægges i skriftlig form på den ordinære generalforsamling.

 Opløsning.

 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam­lingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberetti­gede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlem­mer, uanset disses antal.

 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

 Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Hammel Golf Klub.

 Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den ………………..

TESTIMONIALS

Hvad andre siger om os

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer