Close
Mosevej 11b, 8450 Hammel, Danmark
+45 8696 1819, info@hammelgolfklub.dk

Vedtægter

Hammel Golf Klub – Mosevej 11b – 8450 Hammel

Vedtægter 2022

§ 1: Klubbens formål.
Klubbens navn er Hammel Golf Klub og dens hjemsted er Favrskov Kommune.

Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mu­lige forhold.

Klubben er berettiget til, at oprette et eller flere selskaber, der forestår etablering og drift.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 2: Indmeldelse og udmeldelse.
Såvel passive som aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn.

Udmeldelse eller overgang til en anden medlemskategori skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af klubbens regnskabsår.

§ 3: Medlemskategorier, kontingent og indmeldelsesgebyr.
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og kan omfatte følgende medlemskategorier:

 1. Juniorer (under 18 år)
 2. Ung seniorer (18-25 år)
 3. Seniorer (26-67 år)
 4. Pensionister (over 67 år)
 5. Langdistancemedlemmer
 6. Prøvemedlemmer
 7. Passive
 8. Par 3 bane medlemskab

Ved optagelse i klubben betaler alle medlemmer, bortset fra juniorer, et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Ved overgang fra junior til ung senior, betales 1/3 indmeldelsesgebyr. Ved overgang fra ung senior til senior betales 2/3 af det aktuelle indmeldelsesgebyr.

Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indmeldelsesgebyr.

Det af medlemmerne betalte indmeldelsesgebyr kan ikke forlanges til­bagebetalt ved ophør af medlemskab.

Indmeldelsesgebyr og kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstalt­ning.

Kontingentrestance ud over 1 måned efter forfaldstidspunkt medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan første ske, når hele restancen er betalt.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at etablere fleksible medlemskategorier, herunder fastsætte indskud og kontingent for disse, i det omfang det fremmer klubbens udviklingsmuligheder.

§ 4: Generalforsamling.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær Generalforsamling afholdes i Hammel hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved avertering  på klubbens hjemmeside, udsendelse via GolfBox og ved opslag i klubhuset.
Indkaldelsen skal indeholde evt. forslag fra bestyrelsen, herunder oplysning om bestyrelsesmedlemmer på valg med angivelse hvorvidt disse genopstiller, samt bestyrelsens evt. forslag til kandidater.

Endelig dagsorden indeholdende forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt regnskab offentliggøres senest 8 dage før Generalforsamlingen afholdes. Offentliggørelse skal ske på klubbens hjemmeside, ved udsendelse af meddelelse via GolfBox, samt ved opslag i klubhuset.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for besty­relsen valgt dirigent.
Stemmeberettiget, med hver én stemme, er aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige.
Der kan ikke stem­mes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På et hvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der af­holdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg afholdes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem, der ønsker at afgive stemme, skal stemme på det antal kandidater der skal vælges og kun med én stemme på hver”.

Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelse be­stem­mer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede med­lemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 u­ger efter begæringen modtages, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på sammen måde som indkaldelse til or­dinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5: Dagsorden for ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskab skal være gennemgået og påtegnet af ekstern revisor.
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.
 5. Forsalg fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer.
 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af revisor.
 9. Evt.
Forslag fra medlemmer, herunder kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen se­nest 14 dage før Generalforsamlingen afholdes.

§ 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 medlemmer. Fratrædelse af medlemmer sker efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Denne bestemmelse træder i kraft første gang ved den ordinære Generalforsamling i 2011.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelse sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 7: Bestyrelsens konstituering.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 8: Bestyrelsens opgaver og kompetence.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale og meddele specialfuldmagter

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning og fast ej­en­­dom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelse hæf­ter alene klubbens formue.

§ 9: Udvalg.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller ge­neralforsamlingens opfattelse er behov for, herunder er baneud­valg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger en formand for hvert udvalg, og bestyrel­sen godkender udvalgenes medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 10: Regnskabsår.
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§ 11: Golfregler, handicapfastsættelse og ordensregler.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokalregler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Bestyrelse fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nød­vendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens oprettelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller gro­ve tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet afgørelsen om udelukkelse af medlemmet dog kan kræves forelagt en general­forsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke op­sættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Gold Unions amatør- og ordensudvalg.

§ 12: Vedtægtsændringer.
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemme­berettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlin­gen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeb­erettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræ­senteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den før­ste generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 13: Opløsning af golfklubben.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestem­melse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, her­under afvikling af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder ungdomssporten i Favrskov Kommune efter Bestyrelsens indstilling.

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamlinger den 12. september 2022.

Kim Bjerregaard
Formand

TESTIMONIALS

What people say about us

"Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre bane lære ..."

Fantastisk god bane, og service fra vi teede ud til vi kom ind, det kunne andre baner lære meget af.

Betjening i restaurant var super hele vejen, vi var 53 veteraner, og ikke een gik sulten hjem.

Tak tak, kommer gerne igen.

Tak for en fin træningsdag i sidste uge i forbindelse med mit ophold på Nørgaards Højskole. Og efterfølgende runde på jeres smukke baner.

Jeg har kun spillet golf i ti måneder og er ikke nogen vårhare, så niveauet er ikke så højt. Men jeg blev meget begejstret for Ian’s træning og de teorier, som ligger bag og tror at de vil kunne gøre, at jeg kan nå at blive en tilfreds og glad golfspiller inden timeglasset løber ud.

Hedda SandemoseMedlem Smørrum Golf Club

Jeg er 54 år, har hcp. 15, har spillet golf i mange år, har læst mange bøger om golfsvinget og har haft et utal af instruktionstimer med diverse proer gennem årene. Men de senere år har jeg haft svært ved at spille op til mit handicap, jeg har ramt bolden dårligt og ustabilt, og det har ikke været helt så sjovt at spille golf som tidligere.

Dette kursus er simpelthen den bedste golfinstruktion, jeg nogensinde har fået - uden sammenligning!

Indrømmet - jeg var skeptisk. Ikke noget med “snotten i måtten”, “stramme fjederen op”, “ikke svaje”, “strakt venstre arm”, “ikke kigge op”.

Alt det kan man godt aflære - og det virker!

I stedet fokuseres på at slappe af og nyde det - at få rytme ind i golfsvinget, og nu kan jeg pludselig ramme bolden godt igen, og slå længere. Ikke hver gang, men svinget er i tydelig bedring, og der er meget færre ting at stå med i hovedet!

Jeg kan kun anbefale “Positive Impact Golf” hos Ian.

Prøv det, hvis du også synes, at det hele er blevet noget forkrampet, stift og knap så sjovt.

Niels Jørgen StrømMedlem Hammel Golf Klub

Som borgmester i 1992 var jeg naturligvis optaget af at skabe en positiv udvikling i byen og medvirke til, at vi i kommunen havde de rette varer på hylderne, som kunne tiltrække og fastholde borgere. Her så jeg en golfklub som et stort aktiv. Derfor føler jeg mig privilegeret over at have været med til at fostre ideen og tage initiativ til HGK. Det var utroligt spændende at få lov at være med på den første del af rejsen.

Niels Erik NielsenTidl. Borgmester, Favrskov Kommune

Til dags dato nævnes Hammel Golfklub ofte, når erfaringer og oplevelser diskuteres både blandt de ansatte hos ECCO Tour, men også blandt de spillere, som i flertal stadig omtaler Hammel Golfklubs greens, som ”de bedste nogensinde”. Ganske imponerende for en klub, som kun de færreste i vores netværk kendte til inden den hyggelige juni-turnering i 2012.

 

Flemming AstrupDirektør ECCO Tour

Ecco Tour 2012 på Hammel Golf Klubs anlæg er [...] i den grad med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet på en positiv og særlig måde. Vi vil gerne vise omverdenen. at Favrskov Kommune også har noget at byde på, når det gælder eliteidræt.

Nils BorringBorgmester, Favrskov Kommune

Hammel Golf Klub er en dejlig klub, med de rigtige værdier

Jeg syntes Hammel Golf Klub er et fantastisk sted af være. Man føler sig velkommen altid.

En rigtig dejlig bane og flot stand. Meget positiv oplevelse

I har en superbane. Super klub – glade medlemmer